2011 m. gruodžio 24 d., šeštadienis

E. Olson

Žiūrėk,
Kad šarvai būtų
Kuo tvirtesni.
Tik pirmiausia
Galvok ne apie
Sveiką kailį,
Bet apie
Priedangą,
Bent šiokią tokią apsaugą
Nuo priešo,
Galinčio tūnoti viduje.

Erich Fromm "Meilės menas"

Kadangi gyvenimas yra stebuklingas ir paslaptingas, tad ir žmogus lieka nesuvokiama paslaptis ir sau, ir savo artimui.

Antonas Šandoras La Vėjus "Šėtono biblija"

* Iš visos bevaisės dykumos aš keliu savo balsą, kad jį galėtumėte išgirsti. Aš duodu ženklą Rytams ir Vakarams. Šiaurei ir Pietums aš pranešu: Mirtis silpniesiems!

*Nė vienam tavo <...> stabų aš nuolankiai nenusilenksiu ir tas, kuris pratarė "tu privalai", yra mano mirtinas priešas.

*Praregėkite pagaliau, nes visa tai - apgaulė.

*Labai protinga neskubėti į bet ką įtikėti, nes tikėjimas vienu melagingu principu yra visokios paikystės pradžia.

*Ar gali sudarkyta ir sukruvinta auka "mylėti" krauju aplietus skruostus, mylėti už tai, kad ją drasko į gabalus?

*Nekęsk savo priešų visa širdimi, ir jei kas tau smogė per vieną žandą, TRENK savo skriaudėjui per ji kitą! Išvelėk visą jo kailį, nes savisauga - aukščiausias įstatymas!

Haruki Murakami "Norvegų giria"

- O kas nutinka, kai žmogus atveria širdį?
Reiko sunėrė ant stalo gulinčių rankų pirštus, cigaretė vis dar karojo jos lūpų kamputyje. Moteris akivaizdžiai smaginosi.
-Tada ji pradeda sveikti, - pareiškė ji. Cigaretės pelenai nukrito ant stalo, bet ji, regis, nė nepastebėjo.

Steponas Algirdas Daškevičius

* Ganykloje iš gyvulėlių
išmokau atvirumo -
nedelbti žvilgsnio žemėn.

* Tykiai groja
birželio lanka -
nė rasos lašas
nekrenta
iš takto

Kazys Boruta "Baltaragio malūnas"

* -Tu mano mėnesėlis su sidabro pakraštėliais, - juokėsi Marcelė, glostydama Baltaragio pražilusią galvą, - o aš tavo aušrinė žvaigždelė... Visas mūsų gyvenimas bus kaip pasaka...

*Baltaragis klausėsi ir šypsojosi lyg netikėdamas, o jaunieji iš viso negirdėjo, ką seniai kalba, nes jie tarp savęs akimis kalbėjo. O ta kalba daug ką jiems sakė, nes jie pasijuto, kad surado viens antrą ir esi drauge per visą gyvenimą

Violeta Palčinskaitė

Tyliai tyliai jiedu ėjo,
Niekas jų nepastebėjo.
Na, nebent gudrus kepėjas,
Tas, iš pasakų atėjęs
Tas, kuris po ledo tiltu
Iš pūgos baltučių miltų
Tarsi mėnesio ragus
Kepė miestui pyragus.